Klachtenregeling


Klacht of suggestie


Bij een klacht of suggestie is ons advies om deze eerst met jouw behandelaar of regiebehandelaar te bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Indien dit niet tot een oplossing leidt, of je voelt je niet vrij om de klacht met je behandelaar te bespreken, dan kan je je wenden tot een geschillencommissie.

Klachten- en geschillencommissie


Bij onvoldoende resultaat kan je jouw klacht neerleggen bij een aantal externe instanties, zoals de klachtencommissies van beroepsverenigingen (LVVP, NVP, NIP). Daarnaast is Prospero aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg algemeen, gevestigd in Den Haag. Via de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/ kan je jouw klacht indienen.

Prospero hanteert de klachten- en geschillenregeling volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2017 in werking is getreden.